Przekazaliśmy
ponad 4 mln zł
w ramach walki z koronawirusem i jego skutkami

Regulamin Serwisu Lotto

1. Definicje
1.1. LOTTO – serwis internetowy działający pod adresem www.lotto.pl.
1.2. Totalizator Sportowy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-728), przy ul. Targowej 25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411, posiadająca NIP: 525-00-10-982, REGON: 012862749 będąca właścicielem serwisu LOTTO i administratorem danych osobowych.
1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w serwisie LOTTO, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika.

2. Warunki korzystania z serwisu LOTTO
2.1. Rejestracja w LOTTO, jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.2. Rejestracja w serwisie LOTTO jest obowiązkowa w przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z dodatkowych funkcjonalności serwisu LOTTO.
2.3. Użytkownikiem LOTTO może być pełnoletnia osoba fizyczna.
2.4. Rejestracji w serwisie LOTTO dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane: adres email, hasło i datę urodzenia.
2.5. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Totalizator Sportowy w celach marketingowych oraz handlowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji j i ankiet wysłanych przez Totalizator Sportowy zgodnie z treścią pkt. 3
2.6. Zabrania się publikowania w serwisie LOTTO treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2.7. Użytkownik może korzystać z serwisu LOTTO za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet) wyłącznie przez stosowną przeglądarkę. Totalizator Sportowy zastrzega możliwość blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
2.8. Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu LOTTO w celu identyfikacji żądania wyświetlenia strony. Cookies nie zawierają danych osobowych.

3. Ochrona danych osobowych
3.1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
3.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3.3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) W przypadku założenia konta służącego do obsługi newsletteru - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) Umożliwienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) W przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych i handlowych - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych w Serwisie oraz umożliwienia założenia konta - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) Analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku stały rozwój serwisu www.lotto.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).;
f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.4. Odbiorcy danych
Dane osobowe, mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3.5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane:
a) do momentu wycofania zgody lub trwania umowy albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń albo
c) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3.6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodę możesz odwołać w każdym momencie z poziomu konta użytkownika lub przesyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3.7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne min. do założenia konta w serwisie, skorzystania z formularza kontaktowego. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości założenia konta lub kontaktu z Administratorem.
3.8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe osób, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

4. Własność intelektualna
4.1. Zawartość serwisu LOTTO chroniona jest prawem autorskim. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej LOTTO (m.in. teksty, zdjęcia, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) bez uprzedniej zgody Totalizatora Sportowego lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.2. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm bądź ich właścicieli.
4.3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
4.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 4.1. – 4.3. Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec podmiotów, które dopuszczą się zakazanych czynności.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Totalizator Sportowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.
5.2. Totalizator Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach WWW, do których w serwisie LOTTO umieszczone są odnośniki. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na innych stronach WWW we własnym zakresie.
5.3. W razie zastrzeżeń do działalności serwisu LOTTO Użytkownik może zgłaszać uwagi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres centrala@totalizator.pl
5.4. Totalizator Sportowy nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Totalizatora Sportowego.
5.5. Totalizator Sportowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w serwisie LOTTO.
5.6. Biorąc pod uwagę powyższe, poniżej treść zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. informacji handlowej oraz marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (email)

Sprawdź wyniki gier LOTTO pod numerem 801 450 450

Biuro Obsługi Klienta 459 59 99 95

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady w punktach LOTTO i na lotto.pl

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO oraz na stronie lotto.pl.


Dołącz do nas na