Regulamin Serwisu Lotto

Regulamin Serwisu Lotto.pl

1. Definicje
1.1. LOTTO – serwis internetowy działający pod adresem www.lotto.pl.
1.2. Totalizator Sportowy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-728), przy ul. Targowej 25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411, posiadająca NIP: 525-00-10-982, REGON: 012862749 będąca właścicielem serwisu LOTTO i administratorem danych osobowych.
1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w serwisie LOTTO, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika.

2. Warunki korzystania z serwisu LOTTO
2.1. Rejestracja w LOTTO, jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.2. Rejestracja w serwisie LOTTO jest obowiązkowa w przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z dodatkowych funkcjonalności serwisu LOTTO.
2.3. Użytkownikiem LOTTO może być pełnoletnia osoba fizyczna.
2.4. Rejestracji w serwisie LOTTO dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane: nazwę użytkownika (login), hasło, adres email, datę urodzenia i opcjonalnie płeć oraz numer telefonu komórkowego.
2.5. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Totalizator Sportowy w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego informacji handlowej i ankiet wysłanych przez Totalizator Sportowy zgodnie z treścią pkt. 3.2 poniżej, z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz z przepisem art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r., a także informacji systemowych oraz wiadomości od LOTTO. Treść zgód zawarta jest poniżej.
2.6. Zabrania się publikowania w serwisie LOTTO treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2.7. Użytkownik może korzystać z serwisu LOTTO za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet) wyłącznie przez stosowną przeglądarkę. Totalizator Sportowy zastrzega możliwość blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
2.8. Mechanizm Cookies jest wykorzystywany do identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z serwisu LOTTO w celu identyfikacji żądania wyświetlenia strony. Cookies nie zawierają danych osobowych.

3. Ochrona danych osobowych
3.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982, e-mail: iod@totalizator.pl
3.2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@totalizator.pl
3.3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu: zapewnienia obsługi kanału newsletter, realizacji działań marketingowych i sprzedażowych, o ile wcześniej wyraziłeś na to zgodę, zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych, dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.
3.4. Totalizator Sportowy przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. W określonych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym: Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy, zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym, podmiotom konsultingowym oraz audytorom, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.
3.5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
3.6. Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.
3.7. Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3.8. Totalizator Sportowy sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w celach związanych z prowadzeniem serwisu, archiwizacją oraz do celów marketingowych Totalizatora Sportowego. Do realizowania tych celów dane Użytkowników mogą być przekazywane osobom trzecim.
3.9. W trakcie logowania do serwisu LOTTO zbierane są automatycznie dane Użytkownika dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, informacji o przeglądarce Użytkownika, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu LOTTO nastąpiło przez odnośnik znajdujący się na stronie www.domena.pl, informacja ta zostanie zapisana w logach serwisu oraz dane statystyczne typu: wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics.
3.10. Totalizator Sportowy uprawniony jest do analizowania plików z logami Użytkowników, w szczególności w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.
3.11. Dane zbierane automatycznie, o których mowa w ust. 3.9. Regulaminu, mogą zostać użyte do analizy zachowań Użytkowników w serwisie LOTTO lub do personalizacji jego zawartości. Prosimy o zapoznanie się z treści Polityki cookies dostępnej pod adresem: http://www.lotto.pl/polityka-plikow-cookies
3.12. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
3.13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3.14. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
3.15. Totalizator Sportowy zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. LOTTO może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
3.16. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl

4. Własność intelektualna
4.1. Zawartość serwisu LOTTO chroniona jest prawem autorskim. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej LOTTO (m.in. teksty, zdjęcia, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) bez uprzedniej zgody Totalizatora Sportowego lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.2. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm bądź ich właścicieli.
4.3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
4.4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 4.1. – 4.3. Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec podmiotów, które dopuszczą się zakazanych czynności.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Totalizator Sportowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.
5.2. Totalizator Sportowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach WWW, do których w serwisie LOTTO umieszczone są odnośniki. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na innych stronach WWW we własnym zakresie.
5.3. W razie zastrzeżeń do działalności serwisu LOTTO Użytkownik może zgłaszać uwagi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres centrala@totalizator.pl
5.4. Totalizator Sportowy nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Totalizatora Sportowego.
5.5. Totalizator Sportowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w serwisie LOTTO.
5.6. Biorąc pod uwagę powyższe, poniżej treść zgód:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do obsługi newslettera oraz realizacji kampanii marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) o treści marketingowej pochodzących od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 poz. 1489 ze zm.).


Dołącz do nas na